ĐĂNG KÝ NGAY

Dưới 500tr
Từ 500tr - 2 tỷ
Từ 2 tỷ - 5 tỷ
Trên 5 tỷ
Dưới 100 người
Từ 100 - 200 người
Trên 200 người

QUY MÔ HỆ THỐNG BẠN TỪNG QUẢN LÝ

DOANH SỐ CAO NHẤT TỪNG ĐẠT TRONG NĂM 2022-2023